ဗေဒင်

ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးတွေမှာ ရှိနေတတ်တဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အချက်များ

ဗုဒၶဟူး သားသမီးေၾတမြာ ရြိေနတတၱဲ့ ခ္စၥရာေကာင္းတဲ့ အခ္ကၼ္ား

လူတစၠိဳယ္ စိတၱစၼ္ိဳး ဆိုသလို ဗုဒၶဟူးေန႔မြာ ေျမးတဲ့သူေၾတကလၫ္း သူမ္ားထကၠိဳ ထူး်ခားေနတတၸါတယ္။ သူမ္ားနဲ႔

မတူတဲ့ အခ္က္ေၾတ ရြိေနသလို သူတို႔က သိပၠိဳ စိတ္ဝငၥားစရာ ေကာင္းတဲ့သူေၾတလၫ္း ််ဖစၸါတယ္။

သူတို႔မြာ ရြိေနတဲ့ ပငၠိဳ အက္င့္ေလးေၾတေကတာ့ ခ္စၥရာလၫ္း ေကာင္းေနသလို တစၼ္ိဳးေလးလၫ္း ထူး်ခားေန

တတၸါတယ္။ သူတို႔မြာ ရြိေနတဲ့ အရာေၾတေကတာ့…

(၁) စိတ္ေကာကၱတၱယ္

သူတို႔က ခဏခဏ စိတ္ေကာကၱတၸါတယ္။ ေအၾကာင္း မရြိဘဲ ေကာက္ၾကတာေတာ့ မဟုတၸါဘူး။ သူတို႔ စိတ္ေကာက္

တိုင္းမြာ ေအၾကာင္း ရြိပါတယ္။

သူတို႔ စိတ္ေကာက္ၿပီဆိုရင္ ခ္စၹိဳ႕ ေကာင္းေနတတ္ၿပီး စကားေမ်ပာေတာ့တာနဲ႔ အဖကၼလုပ္ေတာ့တာေၾတအ်ပင္

သူတို႔ စိတ္ေကာက္ေေနၾကာင္းပါ အသိေပးတတ္ၾကပါေသးတယ္။

ေအခ္ာ့ ႀကိဳက္ၾေကပမယ့္ ေမခ္ာ့လၫ္း မသိခ္င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး စိတ္ေကာက္ေ်ပၾသားတတ္ၾကတာကလၫ္း သူ

တို႔ရဲ႕ ခ္စၥရာ အက္င့္ တစၡဳပါပဲ။

(၂) မဟုတၼခံစိတ္ ရြိတယ္

သူတို႔ေကတာ့ အၿမဲ ခပၨတၨတ္ႀကဲေလးေၾတ ်ဖစၸါတယ္။ ဘယ္သဴကိုမြလၫ္း မႀကိဳက္သလို ကိုယ္ မမြားဘဲ မြားတယႅိဳ႕ ေ်

ပာတာကိုလၫ္း လကၼခံႏိုင္ၾကသူေၾတ ်ဖစၸါတယ္။

မဟုတၼခံစိတ္ အ်ပၫ့္ ရြိၿပီး ဘယ္ေတာ့မြ ၿငိမၡံ ေမနတဲ့သူေၾတ ်ဖစၸါတယ္။ သူတို႔အနားမြာ မတရားတာ လုပ္ေနရငႅ

ၫ္း လကၸိဳက္ၾကၫ့္ေမနႏိုင္သဴေၾတ ်ဖစၸါတယ္။

(၃) ဂ႐ုမစိုကၱတၻဴး

သူတို႔ေၾတရဲ႕ ခ္စၹိဳ႕ေကာင္းတာ တစၡ္ေကၠတာ့ ဘယ္သဴ႕ကိုမြ ဂ႐ုမစိုကၻဲ လုပၡ္င္ရာ လုပၲတၱဲ့ အက္င့္ပါပဲ။ ေမလးစားတာမ္ိဳး မဟုတၻဲ

နဲ႔ ကိုယႅဳပၡ္င္ရာ လုပၲဲ့အခါမြာေတာ့ ဘယ္သဴ႕ကို ဂ႐ုစိုကၥရာ လိုလို႔လဲဆိုၿပီး ေၾတးတတ္ၾကတာေၾကာင့္ ်ဖစၸါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လၫ္း သူ႔ကို လူတစၼ္ိဳး လူျဂစာလို႔ ေ်ပာတာ ခံရတတၸါေသးတယ္။

(၄) စိေတ္သဘာ ႐ိုးရြင္းတယ္

သူတို႔ေၾတက အငၼတႏၠိဳ စိေတ္သဘာလၫ္း ႐ိုးရြင္းပါတယ္။ ဘဝကို ႐ိုး႐ိုးသားသား ်ဖတ္သႏ္းတတ္ၾကသလို တစၹက္သားကို စိတၵဳ

ကၡေပးတာမ္ိဳးကို မႏြစ္ၿမိဳ႕တတ္ၾကပါဘူး။

သူတို႔ေၾတေကတာ့ လူေၾတ ေအၾကာင္း သိလာေတာငၼြ ဆက္႐ိုးသားေနတတ္ၾကတဲ့သူေၾတလၫ္း ်ဖစၸါတယ္။ တစၡါ

တစ္ေလ သူတို႔ကို သူတို႔ ႐ိုးသားမြႏ္းေတာင္ မသိၾကတာေကတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ခ္စၥရာ အခ္ကၸဲ ်ဖစၸါတယ္။

(၅) ေဒါသႀကီးတယ္

သူတို႔ေလးေၾတက ေတာ္႐ုံ စိတၼဆိုးတတၸါဘူး။ စိတၦိဳးၿပီဆိုရငႅၫ္း ေဒါသၾထကႅာၿပီး မထိႏ္းႏိုင္ေအာင္ ်ဖစၲတ္ၾက

ပါတယ္။ သူတို႔ ေဒါသကိုေတာ့ မၾဆတာ ေအကာင္းဆုံးပါပဲ။

ဘယ္ေလာကၸဲ ေသဘာေကာင္းပါေစ ေဒါသႀကီးတာေကတာ့ လကၹ္ားခါေလာက္ေအာငၸါပဲ။ ေဒါသႀကီးေပမယ့္လၫ္း ပတ္ဝႏ္းက္င္ ဂ႐ုမစိုကၱတၱာကၾလဲရင္ အမြား သိပၼရြိေအာင္ လုပၲတ္ၾကပါေသးတယ္။

Kham